0:00
سین مثل سکه(تکرار)

اطلاع رسانی از رخدادهای فعالیتهای نوروزی و گفتگوهای تخصصی پیرامون شعار سال

1:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

2:00
اقتصاد به وقت بهار(تکرار)

برای بهبود فضای کسب و کارتان در سال 96 چه پیشنهادی دارید؟

4:59
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

5:00
اذان صبح

اذان صبح: 05:29

6:00
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

6:05
در انتظار باران(تکرار)

ویژگی های حکومت مهدوی پس از ظهور چیست؟

6:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

7:00
روستای ما

گردشگری روستایی لرستان

7:29
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

7:30
حجره(تکرار)

کسب رزق و روزی حلال- ابزار فروشی

7:55
ره نما

توصیه ها و رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب(ره)- محوریت مستضعفین رمز بقای انقلاب

8:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

9:00
کار و نوا

بررسی آئین های نوروزی و کار آواهای اقوام ایرانی

9:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

10:00
سین مثل سکه

اطلاع رسانی از رخدادهای فعالیتهای نوروزی و گفتگوهای تخصصی پیرامون شعار سال

12:59
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

13:00
اذان ظهر

اذان ظهر: 13:09

13:29
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

13:30
روستای ما(تکرار)

گردشگری روستایی لرستان

14:00
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

14:05
ما میتوانیم(تکرار)

بهره گیری از تجربیات فرماندهی مهندسی جنگ در توسعه پایدار ملی

14:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

15:00
اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)

بررسی تغییرات هویتی در فرش دستباف ایرانی

15:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

16:00
اقتصاد به وقت بهار

اگر قرار باشد شما یک مسئول اقتصادی باشید برنامه خود را برای سال 96 چگونه تدوین می کنید؟

18:59
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

19:00
حجره(تکرار)

کسب رزق و روزی حلال- ابزار فروشی

19:24
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

19:25
اذان مغرب

اذان مغرب: 19:43

19:59
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

20:00
کالای ایرانی(تکرار)

تولید روکش صندلی

20:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

21:00
چشم انداز(تکرار)

ضرورت گفتمان ملی شدن سند چشم انداز

21:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

22:55
میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک:300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

23:00
سین مثل سکه(تکرار)

اطلاع رسانی از رخدادهای فعالیتهای نوروزی و گفتگوهای تخصصی پیرامون شعار سال